خصوصیات یک انسان عقلانی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم)   یک انسان عقلانی باید … ۱ . در روز حداقل یک بار بگوید ” من نمی دانم ” . ۲ . کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند . ۳ . در موضوعاتی که اطلاعات کلی […]

خصوصیات یک انسان مدنی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم) یک انسان مدنی باید … ۱.به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ ۲. بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛ ۳. برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛ ۴. در روز حداقل […]