خصوصیات یک انسان مدنی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم) یک انسان مدنی باید … ۱.به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ ۲. بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛ ۳. برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛ ۴. در روز حداقل […]