31 راه برای کاهش دور ریز غذا

باورتان می شود که غذایی که هر ساله در دنیا دور ریخته می شود برای زندگی یک میلیارد نفر کافی است؟ باور کنید همینطور است.امریکایی ها به نظر می رسد که به همان اندازه که غذا مصرف می کنند، به همان اندازه هم دور ریز غذا دارند. سالیانه مبالغ بسیار هنگفتی از این طریق به […]