خصوصیات یک انسان عقلانی

(گزاره هایی از دکتر محمود سریع القلم)   یک انسان عقلانی باید … ۱ . در روز حداقل یک بار بگوید ” من نمی دانم ” . ۲ . کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند . ۳ . در موضوعاتی که اطلاعات کلی […]