اعضا

محمد صادق میرزایی
موسس
دانشجوی دکتری محیط زیست
gmailصفحه شخصی
ناصر حیدری
مدیریت محتوا
دانشجوی دکتری منابع آب
سحر میرزایی
تحقیق و توسعه
دانشجوی پسا دکترای قانونگذاری و مدیریت شهری
کامیاب کاویانی
چاپ، گرافیک و انفورماتیک
کارشناس چاپ و گرافیک
سعید هادی پور
کارشناس گردشگری سبز و رسانه
فوق لیسانس حقوق و کارشناس گردشگری
سعید نیکدوست
مشاور همکار
فوق لیسانس فلسفه علم
پیمان اعتماد
مشاورهمکار
بستر سازی بهسازی فرهنگ