شمارنده ها

میزان تناژ منابع استخراج شده  
زمان باقیمانده تا اتمام ذخایر غذای دریایی
 مقدار پلاستیک رها شده در اقیانوس ها (تن)
مقدار آب شیرینی که امروز مصرف شده است (تن)